17:8. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Need some help understanding theology? 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, Siya nawa. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 Mga Taga-Roma 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 20 Mula # Kar. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. The Scriptures reveal the great object of this hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2. 3. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 1. { Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Romans 14-15 English Standard Version (ESV) Do Not Pass Judgment on One Another. ). KJ21. en The apostle Paul wrote: “All the things that were written aforetime were written for our instruction, that through our endurance and through the comfort from the Scriptures we might have hope.” —Romans 15:4. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. bHasStory0 = true; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ROM 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. English-Tagalog Bible. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Roma 15:4. en (Romans 15:4) Among the things written for our instruction, giving us comfort and hope, is the record of the occasion when Jehovah delivered the Israelites from the iron grip of their Egyptian oppressors. For whatsoever things were written in times past, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” Romans 15:4 . 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Romans 15:1 - TAGALOG. Romans 15:4 Context. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. 15 We then who are strong ought to bear with the [ a]scruples of the weak, and not to please ourselves. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The apostle Paul wrote: “For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope.” (Romans 15:4 NIV) We are meant to learn from our past, not live in the past. Romans 15:4 For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope (NIV). 13:1-9; Ecc. Romans 15:4 Context. 1 Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin. were translation in English-Tagalog dictionary. Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. They discover the foundation on which we must build it--the death and resurrection of Christ. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [ b]edification. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak(A)and not to please ourselves.2 Each of us should please our neighbors for their good,(B)to build them up. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. 1. We live in a world that can be confusing and painful. Tagalog Bible Verse. 7 Therefore h receive one another, just i as … 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: 3:8,12. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … (C)3 For even Christ did not please himself(D)but, as it is written: “The insults of those who insult you have fallen on me.”[a](E)4 For everything that was written in the past was written to teach us,(F)so that through the endurance taught … It can be hard to find inspirational answers when we need them most. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. if(aStoryLink[0]) 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. -- This Bible is now Public Domain. Get an Answer. Questions. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Ask a Question. 4 JimLaS 9 mins ago 1 min read. Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." Romans 15 The Example of Christ. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” } Read the Bible. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? en (Psalm 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that we need, Jehovah helping us to recall the desired passages. 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. document.write(sStoryLink0 + "

"); Romans 15:11 Psalm 117:1; Romans 15:12 Isaiah 11:10 (see Septuagint) Romans 15:21 Isaiah 52:15 (see Septuagint) Romans 16:1 Or servant; Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. 4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang … Bearing Others’ Burdens. 3. 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. Hindi magbubunga ang sangang hindi … Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. ROM 15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Let's face it: life is tough! 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Romans 15:4 Shuar New Testament ... Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa.